Taic Saor Thoileach

Thèid a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, prìomh thachartas saoghal na Gàidhlig, a chumail eadar 14 Dàmhair agus 22 Dàmhair 2022 agus tha sinn a’ sireadh luchd-taic gus dèanamh cinnteach gun tèid an tachartas air adhart gu h-èifeachdach. Tha an tachartas seo a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig agus tha rudeigin ann airson a h-uile duine, sean no òg. Bhiodh sinn air leth toilichte nan robh sibh airson taic a thoirt dhuinn airson leth latha, latha no fiù’s barrachd. Tha sinn cinnteach gun còrd e ruibh!

Ma tha thu airson obair shaor-thoileach a dhèanamh, lìon am foirm air-loidhne gu h-ìosal no luchdaich sìos agus lìon a-steach an dreach clò-bhualaidh den fhoirm.

Mòd Volunteers / Saor-thoilich a' Mhòid

MM slash DD slash YYYY
applicants must be 16yrs or older / Feumaidh tagraichean a bhith 16 no nas sine
Address / Seòladh(Required)
Email / Post-d(Required)
Are you a Gaelic speaker? / A bheil Gàidhlig labhairteach agad?
Do you have First Aid training? / A bheil trèanadh ciad-fhuasgladh agad?
Do you hold a MiDAS certificate?

Available Times October 2022 / Uairean rim faighinn Dàmhair 2022

Friday 14 / Dihaoine 14
Saturday 15 / Disathairne 15
Sunday 16 / Didòmhnaich 16
Monday 17 / Diluain 17
Tuesday 18 / Dimàirt 18
Wednesday 19 / Diciadain 19
Thursday 20 / Diardaoin 20
Friday 21 / Dihaoine 21
Saturday 22 / Disathairne 22

Data Protection / Dìon Dàta

The information you have supplied will be used for the purpose for which you have provided it and any relevant procedures following from this. This data will be maintained in accordance with the Data Protection Act and will not be passed on or sold to any other organisation without your prior approval unless this is a legal requirement.

Thèid am fiosrachadh a tha thu air a thoirt seachad a chleachdadh airson an adhbhar dhan tug thu seachad e agus modhan iomchaidh sam bith ri linn sin. Thèid an dàta seo a ghleidheadh a rèir na h-Achd Dìon Dàta agus cha tèid a chur air adhart no a reic ri buidheann sam bith eile gun aonta bhuat ro-làimh mura h-eil sin na riatanas a rèir an lagha.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.