Prògram Oifigeil a’ Mhòid 2022- àite

DISATHAIRNE 15/10

Leabharlann AK Bell, Taigh-cluiche Soutar

09:30 I04 Bogsa Fo 19
11:30 I05 Bogsa Fo 19
14:00 I03 Bogsa Fo 13

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Talla-òraid

09:30 P01 Feadan: Caismeachd, Fo13
10:30 P02 Feadan: Fonn Mall, Fo 13
11:30 P03 Pìob-mhòr: Foghlamaiche
13:30 P06 Pìob-mhòr: Port-cruinn, aig is fo 15

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Seòmar-cruinneachaidh

09:30 P07 Pìob-mhòr: Cluich Ùrlar Pìobaireachd, aig is fo 15
10:15 P11 Pìob-mhòr: Pìobaireachd, 16-18
13:30 P08 Pìob-mhòr: Pìobaireachd, aig is fo 15
15:30 P10 Pìob-mhòr: Port Grad-Charach is Port-Cruinn 16-18

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Stiùidio Dannsa

09:30 P04 Pìob-mhòr: Caismeachd 2/4, aig is fo 15
09:30 P05 Pìob-mhòr: Srath-spè is Ruidhle, aig is fo 15
13:30 P09 Pìob-mhòr: Caismeachd, Srath-spè is Ruidhle,16-18

Taigh-cluiche Pheairt, Taigh-cluiche

10:00 P101 Ceòl Mòr: Prìomh Chluicheadairean agus Ìre A
13:30 P102 Ceòl Beag: Prìomh Chluicheadairean and Ìre A

Perth Theatre, Joan Knight Studio

09:00 P103 Ceòl Mòr: Cluicheadairean aig ìre B

Taigh-cluiche Pheairt, A’ Bheàrn

10:00 P104 Ceòl Beag: Cluicheadairean agus ìre B

Eaglais Naomh Mata, Prìomh Thalla

10:00 I01 Piàna Fo 13
13:30 I02 Piàna Fo 19

Eaglais Naomh Mata, Ionad-coisrigte

10:00 I08 Fidheall Fo 13
13:30 I10 Buidheann Fìdhlearachd Fo 19
14:00 I09 Fidheall Fo 19

DILUAIN 17/10

Taigh Cluiche Pheairt, Stiùidio Joan Knight

09:30 BA13 Aithris Bàrdachd Luchd-ionnsachaidh P6-7
10:15 BA14 Aithris Bàrdachd Luchd-ionnsachaidh 11-12
11:00 S11 Seinn Aon-neach Luchd-ionnsachaidh P2-3
12:00 S12 Seinn Aon-neach Luchd-ionnsachaidh P4-5
14:00 S13 Seinn Aon-neach Luchd-ionnsachaidh P6-7

Taigh Cluiche Pheairt, Taigh-cluiche

10:00 S14(G) Seinn Aon-neach Luchd-ionnsachaidh Nigheananan 11-12
11:00 S26 Seinn Aon-neach Luchd-ionnsachaidh 13-15
12:00 S25 Seinn Aon-neach Luchd-ionnsachaidh Fo 13
19:30 S15(B) Seinn Aon-neach Luchd-ionnsachaidh Balaich 13-15
19:30 S15(G) Seinn Aon-neach Luchd-ionnsachaidh Nigheananan 13-15

Talla Chonsairt Pheairt, Talla Gannochy

10:00 C11 Còisir Aon-fhuaimneach Fo 19
10:00 C13 Còisir Puirt-à-Beul Fosgailte fo 19
11:00 C12 Còisir Co-sheirm Fo 19
14:00 S27 Seinn Aon Neach Luchd-ionnsachaidh 16-18

DIMÀIRT 18/10

Talla Chonsairt Pheairt, Talla Gannochy

09:30 C08 Còisir Aon-fhuaimneach 13-18
09:30 C10 Còisir Puirt-à-Beul 13-18
10:30 C09 Còisir Co-sheirm 13-18
11:00 S24 (B) Seinn Aon-neach Balaich 16-18
11:00 S24 (G) Seinn Aon-neach Nigheanan 16-18
14:00 C01 Còisir Aon-fhuaimneach Fo 13
14:00 C03 Còisir – Puirt-à-Beul – Fo 13
16:00 C02 Còisir Co-sheirm Fo 13

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Seòmar 1

09:30 BA16 Aithris Sgeulachd – Fosgailte 5-8
10:30 BA17 Aithris Sgeulachd Fosgailte 9-10
12:00 BA18 Aithris Sgeulachd Fosgailte 11-12

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Seòmar na Leabharlainn

09:30 S02 (G) Seinn Aon-neach Fileantaich Nigheanan P2
10:30 S03 (B) Seinn Aon-neach Fileantaich Balaich P3
11:00 S02 (B) Seinn Aon-neach Fileantaich Balaich P2

DICIADAIN 19/10

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Seòmar-cruinneachaidh

09:00 CL03 Clàrsach Ìre 1
10:30 CL06 Clàrsach Adhartach Ìrean 5
12:30 CL07 Clàrsach Ceadal Ìre 6 no nas Àirde
13:30 CL01 Clàrsach Fèin-thaic Comasan Measgte
14:15 CL102 Clàrsach Eadar-mheadhanach/Adhartach Àrd-Ìre 2-5
14:45 CL09 Clàrsach Càraid Comasan Measgte 13-18
15:00 CL106 Co-cheòltairean Clàrsach Fosgailte

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Stiùidio Dannsa

09:00 CL04 Clàrsach Eadar-mheadhanach 1 Ìrean 2-3
10:00 CL02 Clàrsach Tòiseachadh Suas gu Ìre 1
12:00 CL105(S) Co-cheòltairean Clàrsaich Fosgailte Comasan Measgte
13:30 CL05 Clàrsach Eadar-mheadhanch 2 Ìrean 3-4
14:15 CL08 Clàrsach Càraid Fo 13 – Comasan Measgte

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Seòmar na Leabharlainn

09:30 BA05 Aithris Bàrdachd Fileantaich P5
11:00 BA02 Aithris Bàrdachd Fileantaichich P2

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Talla-òraid

09:30 BA06 Aithris Bàrdachd Fileantaich P7
11:00 BA03 Aithris Bàrdachd Fileantaichich P3

Ionad Coimhearsnachd Innis a Tuath, Seòmar 1

09:30 BA07 Aithris Bàrdachd Fileantaich P7
11:00 BA04 Aithris Bàrdachd Fileantaich P4

Talla Chonsairt Pheairt, Stiùidio Norrie Miller

09:30 BA08 Aithris Bàrdachd Fileantaich 11-12
10:30 BA09 Aithris Bàrdachd Fileantaich 13-15

Eaglais Naomh Eòin

09:30 S110 Mnathan – Ro-fharpais an Aigeallain Airgid
09:30 S112 Mnathan – Ro-fharpais an Aigeallain Airgid
11:00 S115 Farpais CalMac – Seinn Aon-neach
14:00 C110 Seinn Càraid


Eaglais Naomh Mata, Ionad-coisrigte

09:30 S118 Seinn Aon-neach – Seinn òran ainmichte a bhuineas do Mhuile no Idhe
11:00 S119 Seinn Aon-neach – An t-Eilean Sgitheanach is Cataibh
14:00 S116 Seinn Luchd-ionnsachaidh san t-Seann Nòs

Talla Chonsairt Pheairt, Talla Gannochy

10:00 S100 Mnathan – Ro-fharpais a’ Bhuinn Òir
10:00 S102 Mnathan – Òran Mòr – Ro-fharpais a’ Bhuinn Òir
14:00 S114 (F) Mnathan – Farpais Chrìochnachaidh an Aigeallain Airgid

Talla Chonsairt Pheairt, Talla Gannochy

14:00 S114 (M) Fir – Farpais Chrìochnachaidh an Aigeallain Airgid
19:30 S104(F) Mnathan – Farpais Chrìochnachaidh a’ Bhuinn Òir
19:30 S104(M) Fir – Farpais Chrìochnachaidh a’ Bhuinn Òir

Taigh Cluiche Pheairt, Taigh-cluiche

10:00 S101 Fir – Ro-fharpais a’ Bhuinn Òir
10:00 S103 Fir – Òran Mòr – Ro-fharpais a’ Bhuinn Òir

Taigh Cluiche Pheairt, Stiùidio Joan Knight

10:00 S111 Fir – Ro-fharpais an Aigeallain Airgid
10:00 S113 Fir – Ro-fharpais an Aigeallain Airgid

Taigh-cluiche Soutar, Leabharlann AK Bell

12.00 Latha Litreachais

Taigh Cluiche Pheairt, Taigh-cluiche

19:00 Farpais Drama a’ Mhòid

DIARDAOIN 20/10

Talla Chonsairt Pheairt, Talla Gannochy

09:30 C102 Còisirean Dùthchail – Puirt-à-beul
09:30 C109 Fosgailte – Còisir le Taic
13:30 C100 Còisirean Dùthchail – Sgiath Latharna
13:30 C101 Còisirean Dùthchail – Siorraidh MacMhaighstir
19:30 S107(F) Mnathan – Bonn Òir an t-Seann Nòis
19:30 S107(M) Fir – Bonn Òir an t-Seann Nòis

Eaglais Naomh Mata , Ionad-cosirigte

10:00 S105 Mnathan Ro-fharpais – Bonn Òir an t-Seann Nòis.
10:00 S106 Fir Ro-fharpais – Bonn Òir an t-Seann Nòis

Eaglais Naomh Eòin

10:00 C103 Mnathan – Còisirean Dùthchail
11:30 S108 Bonn Òir Tim an Òbain

DIHAOINE 21/10

Talla Chonsairt Pheairt, Talla Gannochy

09:30 C106 Còisirean Sgìreil – Puirt-à-beul
13:30 C104 Còisirean Sgìreil – Sgiath MhicShimidh is Thulaich Bhàrdainn
13:30 C105 Còisirean Sgìreil – Mairead NicDhonnchaidh

Taigh Cluiche Pheairt, Taigh-cluiche

09:30 C107 Mnathan – Còisirean Sgìreil
11:30 C112 Seinn ann an Co-sheirm – Buidhnean eadar 5-10 seinneadairean.

Taigh Cluiche Pheairt, Stiùidio Joan Knight

11:30 C113 Seinn òran Luaidh

Eaglais Naomh Eòin

10:00 C108 Seinn Còisirean Fir – Fosgailte
12:30 C111 Seinn Ceathrar